Kandavas novada Izglītības pārvalde

Tiek īstenots projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”04.10.2018

Kandavas novada dome ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests - sadarbībā ar projekta sadarbības partneri – Kandavas novada domi (sadarbības līgums noslēgts 2018.gada 2.februārī).

Projekta mērķis  ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projektā sniegtais atbalsts:

1.Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

2.Kompensācija par:

2.1.sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);

2.2.naktsmītnēm;

2.3.ēdināšanu;

3.Jauniešu iniciatīvu projekti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

Projekta mērķgrupa:

·Vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei;

·Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.

Projektā iesaistītās Kandavas novada izglītības iestādes: Kandavas internātvidusskola, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Cēres pamatskola, Vānes pamatskola, Zemītes pamatskola, Kandavas novada Zantes pamatskola.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Kontaktinformācija: Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inita Tamsone, Tālr. 63107364, 29175246, e-pasts inita.tamsone@kandava.lv.  

 

Sīkāka informācija par projektu:

www.pumpurs.lv

<>

Jaunākās galerijas