Kandavas novada Izglītības pārvalde

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa otrais uzsaukums ir klāt!30.04.2019

Kandavas novada dome izsludina PuMPuRS atklātu projektu konkursu “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS”, Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus projektā noteiktos mērķus:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  • Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniedzējs var būt:

·         jaunatnes organizācija;

·         biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;

·         jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar pašvaldības (vai pašvaldībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes, ja projekta dalībnieki pārsvarā ir šīs iestādes audzēkņi) preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu samazināšanai.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai.

Projektos var iesaistīt arī sadarbības partnerus – jauniešu centrus, bērnunamus, izglītības iestādes un citas nevalstiskas organizācijas, kas var tikt iesaistītas projekta īstenošanā, lai veicinātu mērķa sasniegšanu.

Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, kā rezultātā 36 pašvaldībās tika apstiprināti 78 projekti. Tagad kārta otrajam uzsaukumam, kurā projektu iesniedzēji aicināti iesniegt savas projektu idejas, ar iespēju uzsākt projektu īstenošanu š.g. augustā - septembrī! Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2021. gadam.

Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

Projekta iesniegšanas termiņš – 2019.gada 31.maijs, plkst.15.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120 vai kā elektronisku dokumentu uz epastu: dome@kandava.lv. Projekta ieviešanas laiks ir no 3 līdz 18 mēnešiem.

Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa nolikums ŠEIT Pielikumi: Nr.2., Nr.3., Nr.4.

Pašvaldības izstrādātais preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP samazināšanai ŠEIT

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP samazināšanai ŠEIT

Metodika "Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros. ŠEIT

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ŠEIT

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” -https://likumi.lv/ta/id/283625...

Informatīvs materiāls pašvaldībām par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu organizēšanu ŠEIT

Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem:

https://www.youtube.com/watch?v=RNmRN8oMguY&feature=youtu.be

Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=LAcDfZI5QX8&feature=youtu.be

Kandavas novada domes jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators:

Inita Tamsone,  tālr. 29175246 ‌e-pasts: inita.tamsone@kandava.lv ‌Kandavas novada dome Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, 205.kabinets. Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.<>

Jaunākās galerijas