Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

PuMPuRS aktualitātes 2020./2021.mācību gadā

10.09.2020

pumpurs2.jpgKandavas novada dome jau trešo gadu iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projektā iesaistītas sešas Kandavas novada vispārizglītojošās skolas (Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Kandavas Reģionālā vidusskola, Cēres pamatskola, Zantes pamatskola, Zemītes sākumskola, Vānes pamatskola).

Atbilstoši noteiktajiem riskiem, katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi ietver konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī projekta ietvaros iespējams segt transporta, ēdināšanas un naktsmītņu izmaksas. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos. Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus, veicinot kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju.

Sīkāka informācija par projektu: www.pumpurs.lv

pumpurs1.jpg

<>

Jaunākās galerijas