Kandavas novada Izglītības pārvalde

Metodiskais darbs

                        Kandavas novada metodiskais darbs 2019./2020 m. g.

Mācību jomu koordinatoru semināri II semestrī:

1. aprīlis Veselība un fiziskās aktivitātes / Dabaszinātnes

2. aprīlis Valodas (latviešu valoda)

8. aprīlis Sociālā un pilsoniskā

22. aprīlis Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (mūzika) / Pirmsskola

23. aprīlis Tehnoloģijas (dizains un tehnoloģijas) / Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (Literatūra un vizuālā māksla)

29. aprīlis Sākumskola / Valodas (svešvalodas)

30. aprīlis Tehnoloģijas (datorika, inženierzinības) / Matemātika
Semināru  norises vieta Rīgā, 9.30-16.00 informācija MJK tiks nosūtīta individuāli uz epastu 3 nedēļas pirms semināra norises.

Metodiskais darbs novadā:

 • Notiek regulāra informācijas apmaiņa e-pastā;
 • Informatīvas sanāksmes, semināri, kursi, pieredzes apmaiņas pasākumi, mācību stundu vērošanas, konferences, diskusijas;
 • Sagatavoti un organizēti konkursi, olimpiādes, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un pētniecisko darbu lasījumi;
 • Aktuāla Kandavas novada izglītības darba informācija ievietota Kandavas novada un Kandavas novada Izglītības pārvaldes mājas lapā
 • Mācību jomu koordinatoru darbības uzraudzība, sadarbība


MJK saraksts

MJK uzdevumi:

 • Novadā vada, virza, koordinē un atbalsta sadarbību attiecīgajā MJ iesaistītajiem pedagogiem
 • Konsultē un atbalsta pedagogus pedagoģiskās prakses pilnveidei
 • Apzina un popularizē labās prakses piemērus un pieredzes apmaiņu (pilotskolas pieredze, meistarklases, atklātās stundas, semināri, metodiskās izstrādnes)
 • Stundu vērošana savā un citās novada skolās (analīze, ieteikumi)
 • Saikne ar VISC – regulāri iepazīstas ar aktuālo mācību saturā, informē MJ skolotājus par aktualitātēm, nodod mācību materiālus, ja nepieciešams – konsultē pedagogus
 • Pedagogu profesionālās pilnveides koordinēšana
<>

Jaunākās galerijas