Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Likumi un Ministru kabineta noteikumi

Likumi

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Darba likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Dokumentu juridiskā spēka likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Fizisko personu datu aizsardzības likums

MK noteikumi

19.05.2015. MK noteikumi Nr.235 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu nodrošināšanai”

06.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.4 „Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”

23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.843 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”

28.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”

12.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”

17.06.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”

17.06.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.333 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"”

17.06.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.332 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

20.05.2014. MK noteikumi Nr.248 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.mācību gadā”

01.04.2014. MK noteikumi Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

25.02.2014. MK noteikumi Nr.108 „Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2014.gadā”

18.02.2014. MK noteikumi Nr.97 „Noteikumi par 2014./2015.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”

17.12.2013. MK noteikumi Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

17.12.2013. MK noteikumi Nr.1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”

10.12.2013.MK noteikumi Nr.1462 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"

17.09.2013. MK noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

17.09.2013. MK noteikumi Nr.893 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"

17.09.2013. MK noteikumi Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”

27.08.2013. MK noteikumi Nr.627 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā”

20.08.2013. MK noteikumi Nr.594 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā”

16.07.2013. MK noteikumi Nr.403 „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja”

16.07.2013. MK noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”

21.05.2013. MK noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

02.04.2013. MK noteikumi Nr.166 "Noteikumi par 2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

16.10.2012. MK noteikumi Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"

16.10.2012. MK noteikumi Nr.710 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām"

09.10.2012. MK noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"

05.06.2012. MK noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

31.07.2012. MK noteikumi Nr.533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"

13.03.2012. MK noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"

28.02.2012. MK noteikumi Nr.142 "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība"

28.02.2012. MK noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi"

27.12.2011. MK noteikumi Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"

27.12.2011. MK noteikumi Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas"

27.12.2011. MK noteikumi Nr.1002 "Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus"

10.05.2011. MK noteikumi Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu"

01.02.2011. MK noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"

30.11.2010. MK noteikumi Nr.1096 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"

28.12.2010. MK noteikumi Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"

28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

14.09.2010. MK noteikumi Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus"

31.08.2010. MK noteikumi Nr.825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"

31.08.2010. MK noteikumi Nr.820 "Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas"

17.08.2010. MK noteikumi Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība"

03.08.2010. MK noteikumi Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu"

03.08.2010. MK noteikumi Nr.713 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu"

21.06.2010. MK noteikumi Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

21.06.2010. MK noteikumi Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu"

18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

06.04.2010. MK noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

06.04.2010. MK noteikumi Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību"

23.03.2010. MK noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību"

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"

24.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"

01.09.2009. MK noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

04.08.2009. MK noteikumi Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība"

28.07.2009. MK noteikumi Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

14.07.2009. MK noteikumi Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

06.03.2007. MK noteikumi Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

06.11.2006. MK noteikumi Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

20.06.2006. MK noteikumi Nr.492 "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

04.04.2006. MK noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes"

18.10.2005. MK noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"

23.11.2004. MK noteikumi Nr.965 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība"

11.03.2003. MK noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

27.12.2002. MK noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm"

06.08.2002. MK noteikumi Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku"

13.09.2001. MK noteikumi Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)"

28.08.2001. MK noteikumi Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

23.08.2001. MK noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"

20.03.2001. MK noteikumi Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji"

14.12.1999. MK noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei"

Izglītības iestāžu rīkojumi

IKVD informatīvais materiāls izglītības iestādes rīkojumu izdošanai

Izglītības iestādes vadītāja rīkojumi par izglītības iestādes noteiktajiem un valsts pārbaudes darbiem

<>

Jaunākās galerijas